ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ОНАХТ

З предмета

„ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ”

Для студентів денної та заочної форми навчання

Спеціальність:

5.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

ОДЕСА

1. Розроблено:цикловою комісією товарознавства ОТК ОНАХТ

2. Розробники: Воронкова Ю. В., викладач першої категорії

3. Рецензент:Козлов Г. Ф., проф., д.т.н., зав. кафедрою

«Товарознавства та експертизи товарів» ОНАХТ

Скорочений конспект лекцій призначений для вивчення теоретичного матеріалу з предмета «Товарознавство продовольчих товарів». Він містить у собі зміст дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів», стисле викладення основних питань тем лекцій, основну термінологію, тематику самостійних робіт та контрольні питання для закріплення теоретичного матеріалу.

Для більш детального розгляду кожної теми необхідно користуватися рекомендованою літературою.

Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності

5.03051001

«Товарознавство і комерційна діяльність»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НР

В.І. Уманська

«____» __________ 2012р

СКОРОЧЕНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З предмета

„ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ”

Для студентів денної та заочної форми навчання

Спеціальність:

5.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

РОЗГЛЯНУТО

Цикловою комісією товарознавства

Протокол № ______

Вiд ”__”________________ 2012 р.

Голова комісії ________________Н. С. Коваленко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Опорний конспект лекцій з предмету „Товарознавство продовольчих товарів” призначений для спільного опрацювання навчальної дисципліни у тандемі лектор – студент або для самостійного вивчення матеріалу студентами спеціальності 5.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» денної і заочної форми навчання.

В опорному конспекті теми і питання кожної теми викладаються у логічній послідовності з максимально стислим супроводженням. На початку кожної теми наводиться план, теми для самостійного вивчення матеріалу, а наприкінці основні поняття, що зустрічаються у ній, тлумачення термінів при аудиторних заняттях пояснюється викладачем. При самостійному опрацюванні студенти повинні засвоїти їх за допомогою словників або користуючись підручником.

Рекомендована література представлена в кінці опорного конспекту лекцій. Слід звернути увагу на законодавчі та нормативні акти. Література поділена на такі частини: основну, додаткову та електронні джерела.Для вивчення дисципліни доцільно користуватись рекомендованими підручниками або навчальними посібниками, що містять усі теми курсу. Іншу літературу слід опрацювати для більш глибокого вивчення відповідних тем.

При аудиторній роботі студентів з наочним схематичним матеріалом, таблицями та стислим конспектом, розширені пояснення до них надає викладач. Студенти мають змогу занотувати викладене у свої конспекти.

При самостійному опрацюванні тем студентам рекомендується вести окремі записи з проробленої навчально-методичної літератури, зазначати питання, що не зрозумілі. Така робота сприятиме кращому і послідовному засвоєнню тем, ефективній консультації при зверненні до викладача та якісній підготовці до контролю знань.

Для перевірки засвоєння знань в кінці кожної теми наводяться контрольні питання.

Таким чином, опорний конспект лекцій, що пропонується, дозволить, скоротивши витрати навчального часу, розглянути значний обсяг матеріалу з курсу „Товарознавство продовольчих товарів” та використати активні методи навчання.

ЗМІСТ

Стор.
Вступ. ………………………………………………………………………...
Розділ 1. Основи мікробіології, санітарії та харчової гігієни.……
Розділ 2. Свіжі і перероблені овочі і плоди. Гриби свіжі та перероблені
Свіжі овочі.…………………………………………………………………
Свіжі плоди і ягоди. ………………………………………………………
Перероблені овочі і плоди. Гриби свіжі і перероблені.………………… Розділ 3. Зерно і зернопродукти
Зерно і борошно. ……………………………………………………………
Хліб і хлібобулочні вироби.……………………………………………… Крупи………………………………………………………………………… Макаронні вироби………………………………………………………… Розділ 4.Крохмаль, цукор, мед. Кондитерські товари
Крохмаль, цукор, мед……………………………………………………… Цукристі кондитерські вироби…………………………………………… Шоколад і какао-порошок……………………………………………… Борошняні кондитерські вироби………………………………………… Розділ 5. Смакові товари Чай, кава…………………………………………………………………….. Прянощі і приправи……………………………………………………… Алкогольні напої…………………………………………………………… Слабоалкогольні і безалкогольні напої………………………………… Тютюнові вироби………………………………………………………… Розділ 6. Рибні товари Риба жива і охолоджена…………………………………………………… Риба морожена……………………………………………………………… Риба солона, маринована, копчена, сушена, в’ялена…………………. Рибні консерви і презерви. Ікра риб. Нерибна водна сировина……... Рибні напівфабрикати і кулінарні вироби……………………………… Розділ 7. М’ясо забійних тварин і птиці. М’ясні товари М’ясо тварин. Товарні якості забійних тварин.……………………… Класифікація, товарна характеристика м’яса………………………… Субпродукти.Холодильна обробка і зберігання м’яса і субпродуктів..... М’ясо птиці і дичини. М’ясо кролів…………………………………… Ковбасні вироби……………………………………………………………. Класифікація і характеристика асортименту ковбасних виробів…... М’ясні копченості. М’ясні напівфабрикати…………………………… М’ясні консерви……………………………………………………………. Розділ 8. Молочні товари Молоко і вершки…………………………………………………………… Кисломолочні товари……………………………………………………… Молочні консерви, морозиво…………………………………………… Вершкове масло……………………………………………………………. Сири………………………………………………………………………….. Вади сирів. Пакування, маркування і зберігання сирів………………….. Розділ 9. Харчові жири. Яєчні товари. Харчові концентрати. Харчові жири. Асортимент………………………………………………... Майонези та продукти типу майонезу………………………………… Яєчні товари………………………………………………………………… Харчові концентрати………………………………………………………
Рекомендована література………………………………………………ВСТУП

Товарознавство – наукова дисципліна, яка вивчає споживні властивості товарів. Товарознавство розглядає товар з точки зору його корисних властивостей, що характеризують його споживчу вартість (цінність).

В умовах конкурентної боротьби на всіх сегментах ринку особливого значення набуває товарознавчий контроль, який забезпечує нешкідливість, екологічну чистоту продовольчих товарів, запобігає фальсифікації товарів. Важливим чинником на сучасному ринку є також розширення асортименту та реклама товарів.


9570816352953831.html
9570852649175232.html

9570816352953831.html
9570852649175232.html
    PR.RU™